Rozbudowa systemu informatycznego w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA Sp. z o.o.

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA

 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0019/21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-07-01 – 2022-06-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 204 400,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 143 080,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • poprawa efektywności kosztowej realizowanych usług oraz optymalizacja wykorzystania zasobów osobowych (m.in. poprzez zwiększenie skali informatyzacji przedsiębiorstwa, ograniczenie uszkodzeń aparatury i liczby wymaganych wyjazdów serwisowych dzięki wczesnej diagnozie nieprawidłowości, także poprzez poprawę skuteczności tych wyjazdów oraz poprawę przepływu informacji),
  • lepsze zaspokajanie potrzeb klientów i pogłębianie wypracowanych relacji poprzez zwiększenie zakresu danych związanych z obsługą klienta przetwarzanych w systemie,
  • eliminacja błędów czynnika ludzkiego jako wynik zwiększeniem działań nadzorczych realizowanych przez system informatyczny i dodatkowych mechanizmów powiadomień,
  • poprawa zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu strategicznym dzięki wdrożeniu wielowymiarowych raportów obejmującego wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.

Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.