EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA,
ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0059/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 615 292,30 PLN

Wartość dofinansowania: 350 166,34 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie istniejącego systemu B2B do sterowania źródłami ciepła (węzły, kotłownie) w budynkach wielorodzinnych lub biurowych (SyNiS – System Nadzoru I Sterowania) oraz implementacji obsługi wewnętrznych procesów biznesowych (B2E) dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych.

 

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowany system SyNiS, który umożliwia podniesienie efektywności działania źródła oraz komfortu cieplnego w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a także obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań (budynków). Rozbudowa systemu przyczyni się zgodnie z celem projektu do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy, który będzie mógł oprzeć współpracę z klientami na rozbudowanym narzędziu informatycznym.

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0057/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 242 700,00 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia:  169 890,00PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, czeskim, włoskim i austriackim.

 

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

  – wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych,

  – otwieranie nowych kanałów biznesowych,  dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1),

  – wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2),

  – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

12

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„System dostosowujący biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0017/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce

Działanie: 1.1 – Innowacje w przedsiębiorstwach

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 031 410,00 PLN

Wartość dofinansowania:  752 370 PLN

 

Przedmiotem projektu jest jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu opracowania i późniejszego wdrożenia do działalności systemu dostosowującego biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020.

 

Zaplanowane w ramach projektu działania ukierunkowane będą na realizację planów dotyczących prac B+R przedsiębiorstwa i wpłyną na rozwój inteligentnej specjalizacji regionalnej, określonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Projekt zakłada realizację 2 zadań:

1. Badania przemysłowe,

2. Prace rozwojowe.

 

Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie zaangażowanie środków własnych w realizację projektu;
zaangażowanie kadry badawczo-rozwojowej;
wprowadzenie produktów nowych dla firmy i rynku; ponoszenie nakładów na prowadzone prace badawczo-rozwojowe; nawiązanie współpracy Wnioskodawcy z ośrodkami badawczymi w celu realizacji inwestycji. Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy.

NAJNOWSZE PROJEKTY