Dofinansowania

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0019/21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowaKonkurencyjna Gospodarka
Działanie2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Okres realizacji projektu2021-07-01 – 2022-06-30
Całkowita wartość projektu204.400,00 PLN
Wartość dofinansowania143.080,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • poprawa efektywności kosztowej realizowanych usług oraz optymalizacja wykorzystania zasobów osobowych (m.in. poprzez zwiększenie skali informatyzacji przedsiębiorstwa, ograniczenie uszkodzeń aparatury i liczby wymaganych wyjazdów serwisowych dzięki wczesnej diagnozie nieprawidłowości, także poprzez poprawę skuteczności tych wyjazdów oraz poprawę przepływu informacji),
  • lepsze zaspokajanie potrzeb klientów i pogłębianie wypracowanych relacji poprzez zwiększenie zakresu danych związanych z obsługą klienta przetwarzanych w systemie,
  • eliminacja błędów czynnika ludzkiego jako wynik zwiększeniem działań nadzorczych realizowanych przez system informatyczny i dodatkowych mechanizmów powiadomień,
  • poprawa zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu strategicznym dzięki wdrożeniu wielowymiarowych raportów obejmującego wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.
Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com