ESCO

Podstawowe korzyści dla użytkowników w umowach ESCO:

1.  utrzymanie kosztów na niezmienionym poziomie (z reguły ustalane są zasady corocznej waloryzacji tych kosztów w powiązaniu z inflacją lub wskaźnikiem wzrostu cen paliw);

2.  koszty finansowe związane z modernizacją majątku ponosi firma ESCO.

Nasza firma proponuje Państwu wykonanie przedsięwzięć ESCO. Sama idea kontraktu ESCO wydaje się być prosta: firma ESCO inwestuje swoje środki finansowe w majątek klienta poprzez wykonanie inwestycji związanych z obniżeniem zużycia i/lub kosztu wytworzenia energii. Z reguły inwestycja spłaca się „sama” z uzyskanych oszczędności zużycia lub kosztów wytworzenia energii. Nie ma także znaczenia rodzaj energii (ciepła woda, ogrzewanie, para, energia elektryczna, proces technologiczny, oświetlenie itp.), ale uważa się, że najlepsze efekty uzyskamy w przypadku, gdy gospodarką energią użytkownika zajmiemy się w sposób kompleksowy.
Podpisanie kontraktu z reguły poprzedza wykonanie audytu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu istniejącego od strony technicznej oraz aktualnych kosztów. Audyt musi nam wskazać możliwe rozwiązania techniczno-organizacyjne, przedstawić koszty modernizacji, przewidywane efekty w obniżeniu kosztów związanych z energią oraz kolejność i opłacalność każdej planowanej modernizacji, a także całego przedsięwzięcia łącznie.

Podstawowe korzyści dla użytkowników:

  • utrzymanie kosztów na niezmienionym poziomie (z reguły ustalane są zasady corocznej waloryzacji tych kosztów w powiązaniu z inflacją lub wskaźnikiem wzrostu cen paliw);
  • koszty finansowe związane z modernizacją majątku ponosi firma ESCO;
  • ryzyko „techniczne” (wybór koncepcji modernizacji) i ryzyko uzyskania efektów ekonomicznych pochodzących z oszczędności, spada na firmę ESCO;
  • gospodarką cieplną zajmuje się firma specjalistyczna (przejęcie obowiązków obsługi systemu i dostawy energii);
  • umowa ESCO gwarantuje dotrzymanie odpowiednich standardów jakościowych i ilościowych dostarczanych mediów, a także sankcje za ich niedotrzymanie;
  • po zakończeniu umowy firma ESCO przekazuje zmodernizowany majątek klientowi, bezpłatnie (darowizna) lub za niewielką odpłatnością (np. niezamortyzowana część majątku, lub uzgodniona inna kwota);
  • po zakończeniu umowy klient może w pełni korzystać z efektu obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem systemu;
  • użytkownik ma możliwość koncentrowania się na produkcji (usługach) podstawowych i to zarówno w zakresie organizacyjno-technicznym jak i finansowym, zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery i ograniczenie ilości odpadów.