„Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej mikrobiogazowni z układem kogeneracyjnym o mocy do 50 kWel zasilanym biogazem.”

Wartość całkowita projektu: 5.143.675,50 PLN.

Wartość dofinansowania: 2.300.017,50 PLN.

 

Projekt pt. „Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej mikrobiogazowni z układem kogeneracyjnym o mocy do 50 kWel zasilanym biogazem” jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020 w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej mikrobiogazowni z układem kogeneracyjnym o mocy do 50 kWel zasilanym biogazem. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy eGmina, Infrastruktura, Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wprowadzenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnej ekologicznej mikrobiogazowni.

Projekt zostanie zrealizowany poprzez zakup sprzętu niezbędnego do stworzenia linii produkcyjnej, wyposażenie stanowiska do badań i testów oraz stanowiska projektanta, zakup know-how oraz przygotowanie do produkcji.

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0057/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 178.700,00 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia:  125.090,00 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, czeskim, włoskim i austriackim.

 

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

  – wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych,

  – otwieranie nowych kanałów biznesowych,  dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1),

  – wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2),

  – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„System dostosowujący biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0017/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce

Działanie: 1.1 – Innowacje w przedsiębiorstwach

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 031 410,00 PLN

Wartość dofinansowania:  752 370 PLN

 

Przedmiotem projektu jest jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu opracowania i późniejszego wdrożenia do działalności systemu dostosowującego biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020.

 

Zaplanowane w ramach projektu działania ukierunkowane będą na realizację planów dotyczących prac B+R przedsiębiorstwa i wpłyną na rozwój inteligentnej specjalizacji regionalnej, określonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Projekt zakłada realizację 2 zadań:

1. Badania przemysłowe,

2. Prace rozwojowe.

 

Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie zaangażowanie środków własnych w realizację projektu;
zaangażowanie kadry badawczo-rozwojowej;
wprowadzenie produktów nowych dla firmy i rynku; ponoszenie nakładów na prowadzone prace badawczo-rozwojowe; nawiązanie współpracy Wnioskodawcy z ośrodkami badawczymi w celu realizacji inwestycji. Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy.

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA,
ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0059/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 615 292,30 PLN

Wartość dofinansowania: 350 166,34 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie istniejącego systemu B2B do sterowania źródłami ciepła (węzły, kotłownie) w budynkach wielorodzinnych lub biurowych (SyNiS – System Nadzoru I Sterowania) oraz implementacji obsługi wewnętrznych procesów biznesowych (B2E) dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych.

 

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowany system SyNiS, który umożliwia podniesienie efektywności działania źródła oraz komfortu cieplnego w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a także obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań (budynków). Rozbudowa systemu przyczyni się zgodnie z celem projektu do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy, który będzie mógł oprzeć współpracę z klientami na rozbudowanym narzędziu informatycznym.

NAJNOWSZE PROJEKTY